Κοινωνία

Πρόταση θέσπισης "συμβολαίου" Δήμου με δημότες

Γράφει ο Δημήτρης Πανταζής

Δημοτικός Σύμβουλος Δημ.Παράταξης «Συμμαχίας πολιτών για την Νέα Σμύρνη»

Ανάμεσα στις διατάξεις του Καλλικράτη υπάρχει μία θεσμική δυνατότητα υπέρ των πολιτών η οποία μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο της τοπικής δημοκρατίας και να ενισχύσει τη συμμετοχή του πολίτη στην διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων. Αυτή η δυνατότητα είναι η θέσπιση της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Δημοτών και Κατοίκων και προβλέπεται από το άρθρο 214 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και από το άρθρο 63 παράγραφος 7 του Καλλικράτη, "Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή".

Η κατάρτιση της Χάρτας – Οδηγού δίνει το παράδειγμα ως μια σύγχρονη και αποτελεσματική Διοίκηση που κοιτάζει προς τον πολίτη με ιδιαίτερη σημασία για την ενημέρωση – καθοδήγηση και διευκόλυνση του δημότη στις καθημερινές συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα με το Δήμο του, ο οποίος και διαχειρίζεται τα περισσότερα θέματα που τον αφορούν στην καθημερινότητά του. Ουσιαστικά αποβλέπει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του πολίτη, οικοδομώντας μια σχέση καλής διοικητικής συμπεριφοράς αλλά και ουσιαστικής διαφάνειας, αναδεικνύοντας τα δικαιώματά των δημοτών και κατοίκων, ώστε να μην τα αναζητούν κάθε φορά στις διάσπαρτες διατάξεις.

Με τη Χάρτα των Δικαιωμάτων του δημότη ο κάθε Δήμος επιχειρεί: Ενημέρωση του δημότη για τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες και το Δήμο. Βελτίωση – ποιότητα – αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του με περιορισμό της γραφειοκρατίας και αναβάθμιση της υπευθυνότητας των εργαζομένων με αποτέλεσμα την προσαρμογή της δημοτικής διοίκησης στις σύγχρονες απαιτήσεις. Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση (για τις προϋποθέσεις, διαδικασίες, προθεσμίες, αξιώσεις), προς αποφυγή περιττών ενεργειών και για την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Δημοτών – Δημοτικής Αρχής καθώς και ενίσχυση της διαφάνειας και συμμετοχής. Υποδείγματα μιας τέτοιας Χάρτας έχουν καταρτισθεί ήδη από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) το 2008 και το 2010 και από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) το 2011. Αρκετοί Δήμοι ήδη έχουν καταρτίσει Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη ή έχουν θεσπίσει Οδηγό του Δημότη.

Ο Δήμος μας που είναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της Αττικής απουσιάζει από τη συγκεκριμένη καταγραφή και ουδεμία ενέργεια έχει γίνει μέχρι τώρα για την ενεργοποίηση των ανάλογων διαδικασιών από τη σημερινή διοίκηση του Δήμου. Η χάρτα ως πρακτικός οδηγός του πολίτη και σύμβουλός του στις συναλλαγές του με τον Δήμο είναι μια δυνατότητα η οποία ως τώρα στον Δήμο μας είναι αναξιοποίητη. Για τη Δημοτική Αρχή, θα αποτελεί δέσμη μέτρων και είναι η δέσμευσή της θα είναι προς τους πολίτες για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάνω λοιπόν πρόταση στην Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στην κατάρτιση της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Δημοτών και Κατοίκων, θεσπίζοντας έτσι μια "συμβολαιογραφική δέσμευση" του Δήμου με τους δημότες του".

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια